Monday, November 19, 2007

காமத்துப்பால்-கற்பியல்-ஊடல் உவகை-133

இல்லை தவறவர்க்கு ஆயினும் ஊடுதல்
வல்லது அவர்அளிக்கு மாறு.

அவர் மேல் தவறு இல்லை ஆயினும் அவருடன் ஊடுதல் நம்மை ஆறுதல் படுத்த வல்லது.

ஊடலின் தோன்றும் சிறுதுனி நல்லளி
வாடினும் பாடு பெறும்.

ஊடலில் தோன்றும் சிறு துன்பமும் அதனைப் போக்க அவர் அளிக்கும் ஆறுதலால், குறைந்த அளவினதாயினும், பெருமை உடையது.

புலத்தலின் புத்தேள்நாடு உண்டோ நிலத்தொடு
நீரியைந் தன்னார் அகத்து.

நிலத்தோடு நீர் இயைந்தது போல் என்னுடன் கலந்திருக்கும் காதலருடன் நான் பிணக்கம் கொள்வதைப் போல் இன்பம் கடவுளர் உலகிலும் உண்டா?

புல்லி விடாஅப் புலவியுள் தோன்றுமென்
உள்ளம் உடைக்கும் படை.

காதலரை விடாது தழுவும் படி இருக்க நான் பிணங்கினால், என் உள்ள உறுதியை உடைக்கும் படைக்கலனாகவும் அது இருக்கிறதே!

தவறிலர் ஆயினும் தாம்வீழ்வார் மென்றோள்
அகறலின் ஆங்கொன் றுடைத்து.

தவறு செய்யாத போதும் தான் விரும்பிய பெண்ணின் ஊடலுக்கு ஆளாகி அவளின் மெல்லிய தோள்களை விட்டு விலகியிருப்பதில் இன்பம் உண்டு.

உணலினும் உண்டது அறல்இனிது காமம்
புணர்தலின் ஊடல் இனிது.

உண்பதை விட ஏற்கெனவே உண்ட உணவு செரித்தல் இனிது. அது போல் காமத்தில் புணர்தலினும் அதற்கு முந்தைய ஊடல் இனிது.

ஊடலில் தோற்றவர் வென்றார் அதுமன்னும்
கூடலிற் காணப் படும்.

ஊடலில் தோற்றவர் வென்றவராவார். இந்த உண்மை அதன் பின்னர் வரும் கூடலில் புலப்படும்.

ஊடிப் பெறுகுவம் கொல்லோ நுதல்வெயர்ப்பக்
கூடலில் தோன்றிய உப்பு.

கூடலில் தோன்றிய நெற்றி வியர்வையின் இனிமையை இன்னும் ஒருமுறை பிணங்கிப் பெறுவோமா?

ஊடுக மன்னோ ஒளியிழை யாமிரப்ப
நீடுக மன்னோ இரா.

ஒளி பொருந்திய அழகினை உடையவள் என்னுடன் பிணங்கட்டும். அப்பிணக்கைத் தீர்க்க நான் இரந்து நிற்க ஏதுவாக இந்த இரவு நீண்டதாக இருக்கட்டும்.

ஊடுதல் காமத்திற்கு இன்பம் அதற்கின்பம்
கூடி முயங்கப் பெறின்.

ஊடுதல் காமத்திற்கு இன்பம். அந்த ஊடலுக்கு இன்பம் இருவரும் காய்தல் நீங்கி கூடி வியர்த்தலே ஆகும்.

முயங்க - வியர்க்க

4 comments:

CresceNet said...

Oi, achei seu blog pelo google está bem interessante gostei desse post. Gostaria de falar sobre o CresceNet. O CresceNet é um provedor de internet discada que remunera seus usuários pelo tempo conectado. Exatamente isso que você leu, estão pagando para você conectar. O provedor paga 20 centavos por hora de conexão discada com ligação local para mais de 2100 cidades do Brasil. O CresceNet tem um acelerador de conexão, que deixa sua conexão até 10 vezes mais rápida. Quem utiliza banda larga pode lucrar também, basta se cadastrar no CresceNet e quando for dormir conectar por discada, é possível pagar a ADSL só com o dinheiro da discada. Nos horários de minuto único o gasto com telefone é mínimo e a remuneração do CresceNet generosa. Se você quiser linkar o Cresce.Net(www.provedorcrescenet.com) no seu blog eu ficaria agradecido, até mais e sucesso. If is possible add the CresceNet(www.provedorcrescenet.com) in your blogroll, I thank. Good bye friend.

Waheed said...

I am from JCET.My name is Waheed from 2000 batch.Really exciting see a blog in the name of our college.
my email address
waheed.rahuman@gmail.com

தமிழ் said...

குறள்:இல்லை தவறவர்க் காயினும் ஊடுதல்
வல்லது அவரளிக்கு மாறு.

தவறவர்க்கு இல்லை யாயினும் அவரளிக்கும் ஆறு ஊடுதல் வல்லது.
(அ-து)அவர் மேல் தவறு இல்லை; ஆயினும் அவர் என்னைத் தேற்றும் விதம், அவர்மேல் எனக்கு ஊடலை உருவாக்க வல்லதாயிருக்கின்றது.

kumaraguruparan said...

I want to have certain clarifications on a last athigaram of Tirukural. please contact through my Email Id : guruparan55@gmail.com